عنوان: مناقصه امور حفاظت فیزیکی در بجنورد

مهلت دریافت سند: ۳ ارديبهشت ۱۳۹۷
سازمان مرتبط: .
نوع: متفرقه