عنوان: مناقصه امور حفاظت فیزیکی در بندرعباس

مهلت دریافت سند: ۲ ارديبهشت ۱۳۹۷
سازمان مرتبط: .
نوع: متفرقه