عنوان: آگهی مزایده فروش 388 تن مواد حاصل از بوجاری سال 96 استان گلستان

مهلت دریافت سند: ۹ اسفند ۱۳۹۶

منتشر کننده: .

سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده