عنوان: حراج 128/150 کیلوگرم مواد حاصل از بوجاری بذور گندم در سیستان و بلوچستان

مهلت دریافت سند: ۲۶ بهمن ۱۳۹۶
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده