عنوان: آگهی مناقصه عمومی مربوط به واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی شرکت - استان سیستان و بلوچستان

مهلت دریافت سند: ۲۵ دي ۱۳۹۶
سازمان مرتبط: .
نوع: مناقصه