عنوان: تجدید مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 8000 تن انواع نهاده از هرمزگان

مهلت دریافت سند: ۱۷ دي ۱۳۹۶
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری

.