عنوان: آگهی مناقصه عمومی یک مرحله یی، امورخدماتی و پشتیبانی

مهلت دریافت سند: ۱۸ آذر ۱۳۹۶

منتشر کننده: .

سازمان مرتبط: .
نوع: مناقصه