عنوان: آگهی مناقصه عمومی دومرحله یی، اموربیمه یی

مهلت دریافت سند: ۱۴ آذر ۱۳۹۶
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری