عنوان: عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 4000 تن انواع نهاده های کشاورزی از قم

مهلت دریافت سند: ۴ آذر ۱۳۹۶
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری