عنوان: مناقصه عمومی یک مرحله یی، خریدکیسه خالی دولایه 90×60به تعدادچهارمیلیون تخته از تولیدکنندگان داخلی

مهلت دریافت سند: ۷ آذر ۱۳۹۶

منتشر کننده: .

سازمان مرتبط: .
نوع: مناقصه