عنوان: مناقصه خرید 20 هزار تن کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل گرانوله از تولید کنندگان داخلی

مهلت دریافت سند: ۲۴ آبان ۱۳۹۶
سازمان مرتبط: .
نوع: داخلی

.

دریافت شرایط، فرمت قرارداد و پیوست های مناقصه به لینک های زیر مراجعه فرمایید:

شرایط مناقصه

فرمت قراردادخریدکود

پیوست های شرایط مناقصه