عنوان: مناقصه عمومی یک مرحله یی(نوبت اول)، عملیات حمل و تخلیه مقدار60هزارتن انواع کودشیمیایی، استان سیستان و بلوچستان

مهلت دریافت سند: ۲۰ آبان ۱۳۹۶
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری

برای دریافت شرایط مناقصه حمل و تخلیه مقدار 60 هزارتن کودشیمیایی روی مطلب زیر کلیک کنید.

شرایط مناقصه 60 هزارتن کودشیمیایی