عنوان: اصلاحیه ی آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای شركت خدمات حمايتي كشاورزي

مهلت دریافت سند: ۲۸ شهريور ۱۳۹۶
سازمان مرتبط: .
نوع: مناقصه

اصلاحیه ی مناقصه ی یک مرحله ای

دریافت متن اصلاحیه ی مناقصه از همین لینک