عنوان: آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

مهلت دریافت سند: ۳۰ شهريور ۱۳۹۶
سازمان مرتبط: .
نوع: مناقصه

مناقصه عمومی یک مرحله ای

دریافت متن مناقصه از همین لینک