عنوان: آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور حفاظت فیزیکی استان خراسان به پیمانکاران واجد شرایط

مهلت دریافت سند: ۲۶ شهريور ۱۳۹۶
سازمان مرتبط: .
نوع: مناقصه