عنوان: آگهی تجدیدمناقصه عمومی(کودسوپرفسفات تریپل گرانوله) شركت خدمات حمایتی كشاورزی

مهلت دریافت سند: ۲۶ شهريور ۱۳۹۶
سازمان مرتبط: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
نوع: داخلی