عنوان: فروش 30380 کیلوگرم کوداوره ضایعاتی (موجود در انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، استان هرمزگان) ازطریق حراج

مهلت دریافت سند: ۴ شهريور ۱۳۹۶
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده