عنوان: آگهی عمومی بین المللی یک مرحله ای مربوط به خرید 5%+- 3X35000 تن متریک کود سوپر فسفات تریپل گرانوله

مهلت دریافت سند: ۳۰ خرداد ۱۳۹۶
سازمان مرتبط: .
نوع: مناقصه نهاده های کشاورزی