عنوان: آگهی تجديد مزايده 308 تن مواد حاصل از بوجاری در كرمانشاه

مهلت دریافت سند: ۸ اسفند ۱۳۹۵
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده