عنوان: مزايده فروش 402500 تن مواد حاصل از بوجار بذور گندم در گرگان

مهلت دریافت سند: ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده