عنوان: مناقصه عمومی یک مرحله یی استان خراسان جنوبی(بارگیری، حمل و تخلیه)

مهلت دریافت سند: ۱۰ فروردين ۱۴۰۰

منتشر کننده: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

سازمان مرتبط: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
نوع: مناقصه نهاده های کشاورزی