عنوان: مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه 15000 تن انواع نهاده ها از استان کرمان

مهلت دریافت سند: ۳ اسفند ۱۳۹۹
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری