عنوان: مزایده فروش یک قطعه زمین در استان هرمزگان

مهلت دریافت سند: ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده