عنوان: تجدید مناقصه حمل و تخلیه 100 هزارتن انواع نهاده ها از لردگان

مهلت دریافت سند: ۳۰ دي ۱۳۹۹
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری