عنوان: تجدید مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه 2925 تن انواع نهاده ها از خراسان شمالی

مهلت دریافت سند: ۲۳ دي ۱۳۹۹
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری