تاریخچه

تاریخچه، اهداف و وظایف شرکت

تاریخچه:

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وابسته به وزارت جهادکشاورزی به استناد مصــوبه شــمـاره 21851/ت189ه مورخ 19/4/1373 هیات وزیران و از ادغام شرکت های (پخش کود شیمیایی و تولیدسم) و (تولید، تهیه بذرو نهال) تشکیلگردید و طبق وظایف قانونی عهده دار امر خطیر تهیه ، تولید و توزیع نهاده های اصلی و مهم کشاورزی کشور می باشد که شاید در شرایط کنونی جهان، بواقع از ارکان اصلی و اساسی کشاورزی تلقی گردد و در حقیقت امروز، کشاورزی پایدار، فارغ از این نهاده های اصلی فاقد اعتبار اقتصادی است.

اهداف :

اهداف شرکت عبارتست از برنامه ریزی ، سیاست گذاری و اقدامات لازم در راستای تولید ، تهیه ، تدارک ، توزیع ، حمل و نقل ، خرید و فروش انواع بذر ،نهال اصلاح شده ، مواد و سموم دفع آفات نباتی و بیماریهای گیاهی ، کودهای شیمیایی و آلی ، کودهای شیمیایی مخلوط ، هورمونها و مواد غذایی گیاهان . که منظور از بذر و نهال انواع بذر و نهال ، پیاز ، قلمه ، غده ، پایه ، پیوندک ، پاجوش و هر قسمتی از گیاه است که به منظور تکثیر مورد استفاده قرار می گیرد.

وظایف و اختیارات :

1. تعیین خط مشی و ضوابط مناسب در جهت تولید ، تکثیر ، تدارک ، توزیع ، حمل و نقل و خرید و فروش .نهاده

2. تولید ، تکثیر ، تدارک ، تهیه ، توزیع ، حمل و نقل و فروش و واردات نهاده راسا" یا توسط بخش تعاونی و خصوصی .

3. تحصیل نمایندگی از موسسات و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط باموضوع شرکت به منظور اجرای وظایف و اهداف با رعایت مقررات مربوط .

4. سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و یا خرید سهام شرکتها به منظور پیشبرد اهداف شرکت با رعایت مقررات مربوط .

5. اخذ تسهیلات اعتباری از بانکها و موسسات اعتباری به منظور پیشبرد اهداف شرکت بارعایت مقررات مربوط .

6. تهیه و تامین ماشین آلات ، وسایل و لوازم یدکی ، تجهیزات ساختمانها و تاسیسات مربوط اعم از منقول و غیر منقول در جهت نیل به اهداف شرکت.

7. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه اجرای اهداف .

8. ایجاد مراکز خرید ، بوجاری ، بذرگیری ، ضدعفونی ، بسته بندی و نگهداری آنها .

9.     تامین نیازمندیها و اقدام به انجام هر گونه عملیات کشاورزی ، بازرگانی و سایر عملیاتی که در چارچوب این اساسنامه برای تامین منظورهای فوق ضروری باشد .

10. کنترل مزارع تکثیری مورد عمل با همکاری موسسات تحقیقاتی ذیربط .

11. انجام اقدامات و تسهیلات لازم جهت کنترل ، نظارت و فراهم نمودن تسهیلات ضروری برای تولید کنندگان نهاده طرف قرارداد .

12. صادرات مازاد بر مصرف داخلی نهاده با رعایت مقررات مربوطه .

13. انجام مطالعات کاربردی و بازرسی به منظور کنترل کیفی و توسعه تولید .

14. احداث و اداره امور کارگاهها و کارخانجات جنبی و نیز ساخت و تهیه تجهیزات و مواد اولیه مرتبط با کار و اهداف شرکت از جمله ساخت و فرموله کردن انواع کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی .

15. برگزاری و تدارک دوره های مختلف آموزشی در سطوح تخصصی و مورد نیاز شرکت با هماهنگی و تایید مراجع ذیربط .

16. انجام هر گونه عملیات مجاز در زمینه وظایف شرکت.

- این شرکت مسوول تولید، تهیه و توزیع بذر و نهال اصلاح شده و مرغوب مورد نیاز (به استثنای بذر و نهال مرتعی و جنگلی غیر مثمر) بوده و واردات بذر و نهال توسط آن از خارج از کشور ممنوع می باشد.

- تولید بذرو نهال تا پایان مرحله مادری همچنان بر عهده موسسات تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی می باشد .

- شرکت موظف است در تهیه و تامین ماشین آلات و ادوات کشاورزی و سایر تجهیزات مورد نیاز هماهنگی لازم را با واحدها و موسسات مسوول در وزارت کشاورزی به عمل آورد.

                                                                                                                                       ***

فعالیت های این شرکت در دو بخش قابل بررسی است: بخشی که مشمول یارانـه بوده و حسب مصــوبات مراجـع بیرون از وزارت متبوع تدارک و تأمین میگردد و بخشی دیگر که براساس هماهنگی های داخلی تأمین و توزیع می شود .
1.برابر روال جاری در سال 85 که تاکنون مورد عمل بوده است ، همه ساله حجم نهاده های مورد تدارک مشمول یارانه با پیشنهاد وزارت متبوع و مصوبة شورای محترم اقتصاد بهمراه نرخهای ملاک عمل و یارانة تخصیصی به این شرکت ابلاغ و برهمان اساس نیز برنامه های اجرایی بمنظور اقدام وفق آن تنظیم و به موقع اجرا گذاشته می شود که برای سال 85 حجم تدارک نهاده های مختلف بشرح زیر بوده است .
1-1-      انواع کودشیمیایی در سطح4720 (چهارهزاروهفتصد وبیست )‌ هزارتن
1-2-      انواع بذور در سطح حدود 400 (چهارصد) هزارتن
1-3-      انواع سموم علف کش و قارچ کش در سطح 11500 (یازده هزاروپانصد) تن
تبصره : درخصوص سم برنامة ابلاغی وزارت متبوع برای تأمین به مقداربیشتری از رقم یادشده بوده و بطور کلی ظرفیت های موجود شرکت به مراتب بیشتر از ارقام فوق است .
2.بخشی دیگر از فعالیت های شرکت که براساس ابلاغ وزیر محترم و دیگر مراجع داخلی مورد عمل شرکت می باشد به شرح زیر است :
1-2- انواع ادوات و دنباله بندهای ماشین های کشاورزی از جمله انواع بذرپاش ، کود پاش ، ‌سمپاش ، شیردوش ، ... ونیز قطعات یدکی آنها .
2-2- انواع کودهای ریز مغذی
2-3- انواعی از کودهای کامل ماکرو
2-4- انواع بذور اصلاحی نظیر بذر چغندرقند و پنبه ( به غیرازموارد مندرج در بند1-2)
3. شرکت عهده دار طراحی ، ایجاد و نظارت بر شبکه های تأمین و توزیع نهاده های کشاورزی بوده و بر این اساس در دو بخش تأمین و توزیع به شرح زیر حضور فعال و مؤثر دارد و عـلاوه برآن مهمترین رسالت شــرکت ، تأمین ذخیرة استراتژیک نهاده های کشاورزی بمنظور ایجاد اطمینان برای دولت و سیاستگزاران بخش کشاورزی درخصوص وجود به موقع نهاده ها و مزید برآن امکان توزیع نهاده ها به موازات بخش غیردولتی درشرایط بروزبحرانهای احتمالی و یا ایجاد موقعیت های خاص .
1-3-شبکه تأمین :
1-1-3- شرکت بخشی از کود شیمیایی مورد نیاز را حسب مصوبات مراجع قانونی از واحدهای مختلف پتروشیمی داخلی خریداری و آنرا از طریق واحدهای اجرایی خود مستقر در محل استقرار واحدهای پتروشیمی تحویل گرفته و به مقصدانبارهای توزیع، متشکل از کارگزاران خود که از بخش های مختلف هستند، حمل می نماید .
2-1-3- بخشی دیگراز کودشیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی ، با برگزاری مناقصات بین المللی و با حضور شرکت کنندگان (تأمین کنندگان) از داخل و خارج کشور و ازبخش های عمدتاٌ خصوصی برگزار می شود .
3-1-3- پس از تعیین برندة مناقصه و انجام کامل تشریفات خرید ، کود خریداری شده توسط فروشندگان در محل مبادی تعریف شده کشور تحویل شرکت می گردد که از آن پس برنامه ریزی های شرکت جهت کیسه گیری ، بسته بندی و حمل کود وارداتی عملیاتی گردیده و کود مذکور به آدرس مقصدهای مختلف که انبارهای شبکه توزیع و کارگزاران شرکت است ، حمل خواهد گردید .
2-3- شبکه توزیع :‌ شبکه توزیع همانطور که درصدر این بند توضیح داده شد متشکل از دو بخش شبکة‌توزیع عادی و شبکه توزیع استراتژیک است .
1-2-3- شبکه توزیع عادی :‌ متشکل از بالغ بر 4800 کارگزار شرکت در بخشهای تعاونی روستایی ، تعاونی های تولید و بخش خصوصی بوده که بخشی از کود تأمین شده توسط شرکت در اختیار آنان قرارگرفته و در انبارهای مربوطه که معمولاٌ ظرفیت های بسیار خرد داشته و پراکندگی زیادی هم دارند بطور موقت و کوتاه مدت ذخیره گردیده و سپس وفق نظر سازمانهای جهاد کشاورزی استانها بعنوان نمایندگان معاونت زراعت وزارت متبوع ( سیاستگزار امر )‌ نسبت بـه توزیع خرد آن اقـدام و نهاده مـورد نیاز بهره برداران بخش اعم از زارعین و باغداران را در اختیار ایشان قرارمی دهند .
2-2-3- شبکه توزیع استراتژیک : از آنجائیکه تا قبل از سال 85 علیرغم تلاشهای بعمل آمده از سوی شرکت ، لیکن همواره نگرانی ها و گلایه هایی از نحوه ، زمان ، کمیت و کیفیت تأمین نهاده ها ، بویژه کود درسطح وزارتخانه و استانها وجود داشت ، این موضوع مورد بررسی واقع و یکی از علل بروز آن ، اتکاصددرصدی به شبکه توزیع کارگزاران وعدم بهره گیری از انبارهای ملکی و تحت اختیار شرکت ، برای ذخیره سازی بخشی از نهاده ها تشخیص داده شد ، به این معنا که کل کود تأمین شده به محض تأمین (تحویل از پتروشیمی یا تحویل در مبادی ورودی کشور) مستقیماٌ به انبارهای کارگزاران منتقل و عملاٌ امکان برنامه ریزی برای استفاده از آن در مواقع اضطراری و بروز بحرانهای مقطعی (‌که معمولاٌ هم در خلال سال با آن مواجه ایم ‌)وجود نداشته و بعلاوه در شرایط عادی هم با توجه به خرد بودن ظرفیت انبارهای مـذکور امکـان ذخیره سازی کود مورد نیاز قبل از آغاز فصل فراهم نمی گردید در نتیجه همواره در شرایط عادی هم ،‌ استانها از عدم تأمین بموقع کود گله مند بوده اند .
 لذا با درک تحلیل فوق از ابتدای سال 85 شرکت بعنوان یک استراتژی جدی ذخیره سازی بخشی از کود مورد نیاز کشور در انبارهای تحت اختیار خود را در دستور کار قرارداد و البته عنایت ویژه وزیرمحترم در صدور ابلاغیه ای به رؤسای محترم استانها مبنی بر لزوم دراختیار قراردادن انبارهای جهاد کشاورزی استانها ، به شرکت ، تحقق این مهم را کاملاٌ عملی نمود و حاصل آن ، این بودکه شرکت در سال 85 توانست ضمن تأمین کامل کود سهمیه سال مذکور در همان سال (برای اولین باردر طول عمر شرکت)‌ با ذخیره ای حدود 600 (ششصد هزارتن)وارد سال 86 گردد که این ذخیره ضمن اینکه پشتیبانی کامل برنامه های وزارت متبوع دربخش تولید محصولات کشاورزی را محقق می نماید، درصورت بروز شرایط ویژه و غیره منتظره ، امکان ورود دولت ( به نمایندگی این شرکت ) و کنترل شرایط بازار نهاده ها و ایجاد آرامش در آن را تحقق می بخشد.
 بدین ترتیب بطور خیلی خلاصه دررابطه با حکم قست اخیر بند هـ تبصره 15 قانون بودجه سال 86 بایستی مطالب فوق بطور ویژه و دقیق مد نظر قرارگیرد که با توجه به شرایط عمومی حاکم برکشور از یک سو و تکالیف اقتصادی و اجتماعی دولت ، همواره ودر هرحال ، تهیه و توزیع نهاده ها در دو بخش عادی واستراتژیک بطور همزمان باید برنامه ریزی گردد تا ضمن فراهم آوردن آرامش برای برنامه ریزان ، سیاستگزاران ، مجریان و از همه مهمتر بهره برداران نهایی ( کشاورزان و باغداران)‌به لحاظ تأمین نهاده های مورد نیاز ، ابزار لازم و نسبی نیز دراختیار دولت برای مقابله با بحرانهای احتمالی ویا اعمال سیاست ها و برنامه هایی که فراتر از انگیزه کسب سود ، بایستی اجرا گردد ، قرارگیرد و این دقیقاٌ‌رویکردی است که در سال 85 در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اتخاذ گردیده و نتیجه مثبت آن نیز بطور وضوح برای همة دست اندرکاران و صاحبنظران بخش به عینه بروز نموده است و آن برنامه ریزی برای استفادة حداکثری از توانمندی های بخش خصوصی و غیر دولتی در شبکه تأمین و توزیع ، همزمان با ایجاد ذخایر استراتژیک بعنوان ابزار قدرتمند اعمال سیاست های وزارت متبوع و دولت بوده است که البته در آغاز راه بوده و لازم است بتدریج و طی یک برنامه زمانبندی دقیق آنرا تکمیل و حد و مرزهای عملکردی را تدوین و تبیین نمود .