قیمت انواع کودهای توزیعی

قیمت انواع کودهای کشاورزی توزیعی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی درسال1397

 

قیمت برای هرکیلوگرم / ریال 

نوع کود

اوره

سوپرفسفات تریبل

سوپرفسفات ساده

دی آمونیوم فسفات

سولفات پتاسیم

کلرور پتاسیم گرانوله

کلرور پتاسیم پودری

ریال

7700

11000

4400

28000

15000

8000

6000