گزارش سفر سید سعید ایزدی سرپرست محترم طرح و برنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به استان گلستان


تاریخ ارسال :

۲۵ شهريور ۱۳۹۶

گزارش سفر سید سعید ایزدی سرپرست محترم طرح  و برنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به استان گلستان

.جناب آقای سعید ایزدی  سرپرست محترم  طرح و برنامه  شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی  ضمن عزیمت  به استان  گلستان از وضعیت  فضای آموزشی و نحوه  برگزاری دوره  ملی آموزش  ماشین ها و ادوات کشاورزی بازدید و همچنین با مسئولین و  کارکنان مرکز شهید روحانی فرد کردکوی نشستی صمیمی برگزار نمودند. و به سوالات آنان پاسخ دادند در ضمن از مجموعه انبار استراتژیک مرکزی کود و سموم شیمیایی شرکت  استان  نیز بازدید داشتند.