برنامه ریزی جذب سهمیه کودی در شهرستان قرچک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ، نشستی به منظور برنامه ریزی جهت جذب سهمیه کودی براساس برش ماهانه با حضور مدیر و کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ، مدیر و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی وکارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی در دفتر مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قرچک در مورخ 11/3/98 برگزار شد . مهندس راه انجام مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران با ارائه گزارشی از عملکرد سال 97 این شهرستان ، مطالبی را در رابطه با میزان سهمیه کودی این شهرستان در سال جاری ، سرعت در جذب سهمیه کودی ، افزایش میزان خرید و ذخیره سازی ، توزیع براساس لیست مدیریت شهرستان مطرح کرد و با بیان اینکه نقش کودهای پایه ( پتاسه و فسفاته ) در تغذیه گیاهی و ماندگاری محصول مهم است ، از کارگزاران خواست تا در زمینه توصیه های کودی و استفاده از کودهای تأئید شده موسسه تحقیقات آب و خاک همکاری لازم را به عمل آورند و با نظارت و پایش و رصد کودهای کشاورزی از عرضه کودهای تقلبی و خارج از شبکه کارگزاری جلوگیری شود .

مهندس محمد حسینی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قرچک ضمن خوش آمدگویی ، این جلسات را فرصتی دانست تا کارشناسان و کارگزاران مسائل و مشکلات خود را مطرح و حل نمایند.  وی از کارگزاران خواست با همکاری و تعامل و یک برنامه ریزی دقیق برای تغذیه گیاهی مناسب در سال زراعی ، سهمیه کودی خود را که براساس برش ماهانه تعیین شده سریعتر جذب کنند تا در تأمین کود مورد نیاز کشاورزان با مشکل مواجه نباشند ؛ و همچنین بحث نظارت ، پایش و رصد را در سطح شهرستان جدی بگیرند تا از فروش کود خارج از شبکه توزیع جلوگیری شود و کود به دست مصرف کننده واقعی برسد.

در ادامه کارگزاران حاضر در جلسه به بیان مشکلات و ارائه پیشنهادات خود از جمله تأمین به موقع نهاده های کشاورزی پرداختند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید