صدور مجوز فروش مـواد حاصــل از بوجــاري بــذور گنــدم به سیزده استان

به گزارش روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذرونهال،

مجوز  فروش مـواد حاصــل از بوجــاري بــذور گنــدم براسـاس دســتورالعمل شــماره  18810/97/55  مورخ  30/8/97 ، به اسـتناد بنـد پنجم مصوبـات جلسه شـماره 212 مورخ   97/8/19 هیات مـدیره محترم شرکـت خدمات حمایتی کشاورزی  و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه به سیزده استان تولید بذر صادر شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید