همکاری سازمان بسیج مهندسین کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

جلسه با حضور رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی استان گیلان با مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در محل دفتر این شرکت در روز دوشنبه چهار دی ماه 97 تشکیل شد. صالح محمدی ضمن معرفی و توانمندی های شرکت در امور تامین، تدارک و توزیع انواع نهاده های کشاورزی سالم و استاندارد، پیرامون بحث تغذیه گیاهی زراعت اصلی استان (برنج) و نحوه همکاری سپاه در قالب برنامه ریزی با کارشناسان سازمان بسیج مهندسین و حضور آنان بعنوان کارشناسان مشاوره فنی در مزارع و شالیزارها پرداخته شد و مقرر گردید سپاه از محل این سازمان سمت دهی بهره برداران، بخشی از کودهای مورد نیاز شالیکاران را بصورت هدایت وکنترل شده از طریق کارگزاری های این شرکت ساماندهی نماید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید