بازدید گروه پایش شركت از انبارکارگزاران طرف قرارداد در شهرستان تنگستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر اعلام نمود:به منظور اجرای دقیق دستور العمل های اجرائی از سوی شرکت و نظارت بر توزیع کودهاى شیمیایی بین کشاورزان و ارائه توصیه های لازم، کار گروه پایش از دفتر کارگزاری ها و انبارهای عامل توزیع شهرستان تنگستان در مورخ بیست و دوم مهر ماه سال جاری بازدید کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید