بازدید دوره یی ازکارگزاران شهرستان آران و گرمسار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان:

بازدید دوره ای بعمل آمده از کارگزاران شهرستان آرادان و گرمسار (عکس های پیوست) جهت استحضار به حضور ایفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به درج عکسهای پیوست و متن تنظیمی بشرح ذیل در سایت شرکت اقدام لازم مبذول فرمایند.

1- تذکر در خصوص عدم نگهداری و فروش نهاده های کشاورزی سایر تولید کنندگان

2- تذکر در خصوص ثبت دقیق مشخصات بهره برداران به هنگام دریافت کودهای یارانه ای در سیستم اینترنتی

3- توضیح در خصوص مزایای استفاده از سامانه 1559

4- توضیح و آموزش به کارگزاران در خصوص نحوۀ صحیح نمونه برداری از کیسه های کودهای یارانه ای وارد شده به انبار کارگزاری ها

5- نظارت بر قیمت فروش کودهای یارانه ای در همۀ کارگزاری ها

6- نمونه برداری از دو محموله کود اوره در محل کارگزاری ها

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید