مهندس حمید رسولی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

باعوامل توزیع خارج از شبکه کودهای یارانه از جمله کوداوره برخورد جدی خواهد شد

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

"از شرکت های پتروشیمی تولیدکننده کوداوره خواستیم که باتوجه به این که کوداوره کالای اساسی است، از فروش آن خارج از شبکه رسمی کارگزاران این شرکت و تعاونی روستایی خودداری نمایند." مهندس حمیدرسولی ضمن بیان مطلب فوق افزود: "متاسفانه در تعدادی از استان های کشور شاهد عرضه خارج از شبکه کودهای شیمیایی به ویژه اوره هستیم، به همین خاطر از مدیران شعب شرکت و همین طور رؤسای سازمان های جهادکشاورزی استان ها خواستیم که باعنایت به یارانه یی بودن کودهای سوپرفسفات تریپل، سوپرفسفات ساده، دی آمونیوم فسفات،کلرورپتاسیم، سولفات پتاسیم و به ویژه کوداوره، ضمن تقویت نظارت خود در هر استان و کنترل مستمر و همه جانبه بر عملکرد شبکه رسمی کارگزاران توزیع کود، با هر نوع عرضه خارج از شبکه کودهای مذکور با جدیت تمام و بدون فوت وقت برخورد نموده و جهت نیل به این هدف از ابزارهای کنترلی هم چون کمیته فنی کود استان، ادارات تعزیرات حکومتی، مدیریت های بازرسی در سازمان جهادکشاورزی استان و هم چنین سازمان صمت، ادارات مبارزه با قاچاق کالا و ارز (درمناطق مرزی) و سایر دستگاه های مسئول در استان بهره بگیرند."

ایشان در پایان با اشاره به هماهنگی های انجام شده با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود:

"باتوجه به تغییرات نرخ ارز طی ماه های اخیر و تفاوت قیمت این کالا در داخل و خارج از کشور احتمال دادیم که این کالا در مناطق مرزی به ویژه غرب و جنوب غرب کشور قاچاق شود.

لذا ضمن آگاهی بخشی به سازمان های جهادکشاورزی، از دستگاه های ناظر و مسئول در این امر درخواست کردیم نسبت به جابه جایی محمولات کودهای شیمیایی در مناطق مرزی با حساسیت بیش تری، نظارت و توجه داشته باشند."

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید