برگزاری مناقصه خدمات پشتیانی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ستاد

به گزارش روابط عمومی مدیریت اموراداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 

 

 

دریافت اسناد مناقصه خدمات پشتیبانی از تاریخ 97/4/16 تا تاریخ 97/4/25 و از تاریخ 97/4/26 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/5/6 تحویل پاکات مناقصه به اداره حراست

و در تاریخ 97/5/9 ساعت 14 بازگشایی پاکات پیشنهادی توسط کمیسیون معاملات صورت می گیرد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید