برگزاری مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی در استان آذربایجان شرقی و مناقصه تامین نیروهای حفاظت فیزیکی دراستان لرستان

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ستاد:

استانهای آذربایجان شرقی مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی و لرستان مناقصه تامین نیروهای حفاظت فیزیکی را در تاریخ 1397/3/6 از طریق سامانه الکترونیکی ستاد برگزار نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید