بستن حسابهای هشت ماهه ( میاندوره ای ) استان فارس

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت امور مالی

با توجه به برنامه زمانبندی بستن حسابهای میاندوره ای ( هشت ماهه ) استانها، در تاریخ مقرر حسابهاو سرفصلهای مالی استان فارس در ستاد بررسی گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید