به گزارش روابط عمومی مدیریت برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات

برگزاری آزمون "حقوق شهروندی"

در راستای اجرای بخشنامه ابلاغی رئیس محترم جمهور،درخصوص اجرای دستورالعمل صیانت از حقوق شهروندی در نظام اداری کشوربرای کلیه کارکنان و مدیران محترم  مقرر گردیده است یک دوره آموزش غیر حضوری تحت عنوان منشور حقوق شهروندی در اردیبهشت ماه سال جاری برگزارگردد. لذا مقتضی است ضمن در اختیار گذاشتن جزوه پیوست نسبت به اطلاع رسانی موضوع به همکاران استانی اقدام نمایید .آزمون فوق نیز راس ساعت 10 صبح  مورخ 1397/02/08  توسط رابطین آموزشی هر استان برگزار می گرددلذا رابطین آموزشی موظفند نسبت به  برگزاری آزمون وتصحیح برگه ها ونیز تکمیل فرم الصاق شده با امضا و تایید مدیریت مربوطه اقدام نمایند و مستندات را به این مدیریت ارسال نمایندبدیهی است با توجه به حضور ناظردر ستاد پس از  پایان وقت اداری همان روز به پاسخهای ارسالی هیچگونه  ترتیب اثر داده نخواهد شد . شایان ذکر است شرکت در آزمون دوره مذکور برای کلیه سطوح کارکنان (به استثنا نیروهای شرکتی) الزامی است .

 

برای دریافت فایل روی لینک زیر کلیک کنید

منشورحقوق شهروندی

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید