گزارش بازدید دوره ای کارگزاران در استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

بازدید دورهای از کارگزاران شهرستان گرمسار در آبان ماه سال جاری انجام شده است و در جهت اجرای سیاست های شرکت توضیحاتی به آنها داده شده:

1- تذکر در خصوص عدم نگه داری و فروش نهاده های کشاورزی سایر تولید کنندگان 

2-تذکر در خصوص ثبت دقیق مشخصات بهره برداران به هنگام دریافت کود های یارانه ای در سیستم هوشمند 

3- نظارت بر قیمت فروش کود های یارانه ای در همه ی کارگزاری ها 

4- توضیح در خصوص مزایای استفاده از سامانه 1559

5-ثبت دقیق اطلاعات بهره برداران در فرم شماره 1 پایش هفتگی کود استان 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید