عملیات کاشت مزرعه گندم طرح الگویی پایلوت تغذیه گیاهی استان زنجان

به گزارش روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذرونهال ،

عملیات  کاشت مزرعه  منتخب طرح الگویی پایلوت تغذیه  استان زنجان  واقع در شهرستان سلطانیه انجام گردید. آقای مهندس ملکوتی‚ معاون دفتر فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال ‚به همراه گروه کارشناسان مدیریت زراعت ،جهاد کشاورزی ،  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شعبه زنجان و مرکز تحقیقات  بر عملیات کاشت نظارت داشتند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید