دوره آموزشی دستگاه های گراويتی پروسس بذر در استان البرز

جناب آقای مهندس ندرلو، مدير محترم شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان البرز به خبرنگار روابط عمومی گفت:

دوره آموزشـی آشنایی با دستگاه های گراویتی پروسـس بـذر به مـدت دو روز از تاریخ 96/4/27 لغایت 96/4/28 در شـرکت خدمات حمایتی کشاورزی اسـتان البرز با حضور کارشـناسان سایر اسـتانها تشکیل گردید که پس از ارایه مطالب تئوری توسط مدرسین مدعو به صورت عملی با نحوه تنظیمات و همچنین سرویس و نگهداری دستگاههای مذکور نیز آشنا گردیدند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید