اخبار

به گزارش روابط عمومی مجتمع شیمیایی آبیک: در تاریخ 96/06/26 با حضور اعضاء کمیسیون مناقصه مستقر در مجتمع شیمیائی آبیک مناقصه واگذاری امور خدماتی برگزار گردید که پس از انجام تشریفات ، برنده مناقص...
روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خبر داد:
 به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ستاد:  استان اصفهان مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی را در تاریخ 97/4/21 از طریق  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگرار م...
به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی: استان اصفهان در تاریخ 97/4/17 ساعت 9 صبح مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه  30000  تن نهاده کشاورزی  را از طریق سامانه تدارکات الک...
روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان (جیرفت) گزارش داد: جلسه باز گشایی پاکات مناقصه امور خدماتی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان (جیرفت) برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ستاد: مناقصه خرید 650 هزار تخته کیسه یک لایه بذری پروپیلنی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در تاریخ 1397/4/26 در ستاد شرکت خ...
به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ستاد: مناقصه های خرید  کود بین المللی در ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به شرح ذیل می باشد: 1 خرید کود دی امونیوم فسفات گرا...
به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ستاد: تجدید مناقصه خرید دو نوع کود سولفات پتاسیم گرانوله به مقدار 40 هزار تن و  سولفات پتاسیم پودری به مقدار 10 هزار تن  د...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان فارس: برگزاری جلسه کمیسیون معاملات با موضوع مناقصه حمل کود اوره از مبدأ مجتمع پتروشیمی شیراز که با حضور اعضای کمیسیون و آقایان مهند...