اخبار

 پیرو جلسه  مورخ 24/3/97 با  مدیر کل امور مالیاتی استان گلستان، کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی با حضور جمعی از  مدیران و اساتید اداره کل امور مالیاتی استان  آقایان رض...