اخبار

عدم جذب متقاضیان مهمترین مشکل طرح فروش وکالتی ماشین آلات