اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه: جلسه کمیسیون معاملات استان ساعت 10صبح روز یک شنبه 97/4/31 در خصوص بازگشایی پاکات مناقصه عمومی حفاظت فیزیکی به صورت حجمی با استفاد...
هفته گذشته باحضور اعضاء محترم کمیسیون معاملات استان و مسئول محترم حراست استان نسبت به بازگشایی پاکت‌های مربوط به مناقصه نیروهای  خدماتی و پشتیبانی بندر امام (ره) از طریق سامان...
به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مناقصه امور خدمات و پشتیبانی نمایندگی شرکت در بندرامام خمینی (ره) در تاریخ 97/4/17 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام گر...
روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خبر داد:
به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی: استان اصفهان در تاریخ 97/4/17 ساعت 9 صبح مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه  30000  تن نهاده کشاورزی  را از طریق سامانه تدارکات الک...
به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ستاد: مناقصه خرید 650 هزار تخته کیسه یک لایه بذری پروپیلنی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در تاریخ 1397/4/26 در ستاد شرکت خ...