اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی، در روز یکشنبه مورخ بیستم مردادماه جلسه بازگشایی پاکات تجدید مناقصه حمل و نقل در محل سالن جلسات مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشا...
به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،
          به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی، در                مورخ 20/3/98 نمونه برداری  از کود سوپرفسفات تریپل ارسالی از بندرعباس با ...
به گزارش رایط روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ،