اخبار

زمان  برگزاری: روز چهارشنبه مورخ 26/02/97 ساعت 11 الی 12:30 در دفتر کار و با حضور جناب آقای مهندس حسینی معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان و مدیریتهای محترم زراعت...