تحقيقات كشاورزی و انتقال تكنولوژی به جوامع روستايی در كشورهای: مركز و شرق اروپا، مشترك المنافع اتحاد شوروی سابق و ديگر كشورهای در حال گذار

مترجم: جعفر مسجدی، دانش آموخته دانشگاههای ايالتی كاليفرنيا و نوادا

برای مشاهده متن مقاله لطفاً كليك نماييد