مقالات

نویسنده : مهدی زارع سریزدی
مترجم: سعیده کریمی
تنظیم: رضا فریدون نژاد
ترجمه شده توسط مدیران ایران 
نویسنده: حسین مجدفر
تهیه کننده : رضا ف