مقالات

تهیه و تنظیم : مهندس علی راه انجام مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران
تهیه و تنظیم : مهندس علی راه انجام مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران
دنیای اقتصاد- مترجم: هوتسا عسکری نسب
دنیای اقتصاد- مترجم: مریم رضایی
فرصت امروز- مترجم: علی آل علی
تألیف: مهندس پیمان دوامی معاون استان البرز